8 Οκτ 2008

Θεματολογία Γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. 2001-2005

Ενδιαφέρουσα δημοσίευση από το esos.gr.

Δείτε την

Από την Εισαγωγή της σημοσίευσης:

Η ανά χείρας «Θεματολογία Γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. 2001-2005» αποτελεί μια συστηματική επιλογή συγκεκριμένων γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. που αφορούν στην εν γένει κατάσταση των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει με το Δημόσιο (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., έμμισθη εντολή).

Ειδικότερα, σε κάθε γνωμοδότηση παρατίθεται περιληπτικά το θέμα της, δίδονται τα πλήρη στοιχεία της (αριθμός, έτος έκδοσης, Τμήμα Ν.Σ.Κ., Ολομέλεια ή ατομική), ενώ παραπλεύρως προηγείται σχετικός συνοπτικός τίτλος.

Οι γνωμοδοτήσεις είναι καταχωρημένες κατ΄ έτος και ακολουθούν την απόλυτη αλφαβητική σειρά του τίτλου τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μελετητής επιθυμεί να έχει περισσότερα στοιχεία για μια γνωμοδότηση μπορεί να αναζητήσει περίληψή της στο τεύχος του “Νομικού Δελτίου” του Ν.Σ.Κ. του συγκεκριμένου έτους ή στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

Πολλές φορές, η ίδια γνωμοδότηση μπορεί να παρατίθεται δύο ή και τρεις φορές κάτω όμως από διαφορετικούς τίτλους, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον μελετητή να ανεύρει το ζητούμενο θέμα με περισσότερες της μιας δυνατότητες αναζήτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη