19 Νοε 2008

Αξιολόγηση και ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων ιδρυματικών οργανισμών

Μαμμά, Ελένη (2008) Αξιολόγηση και ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων ιδρυματικών οργανισμών. In Proceedings 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα

Οι παράγοντες, οι οποίοι συναινούν στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος ενός οργανισμού, αποτελούν πάντοτε μία ουσιαστική και σημαντική πτυχή για τη δομή, την εύρωστη λειτουργία και την ανοδική πορεία των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του οργανισμού στους τελικούς χρήστες του – εσωτερικούς (υπαλληλικό προσωπικό του οργανισμού) και εξωτερικούς (κοινό).

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο προκύπτει έντονα η ανάγκη για τη δημιουργία κατάλληλων παραμέτρων, οι οποίες θα έχουν στόχο την εκ βάθους αξιολόγηση και μέτρηση της επιτυχούς λειτουργίας ενός ιδρυματικού πληροφοριακού συστήματος.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, κατ’αρχήν να μας εισάγει στο περιβάλλον των ιδρυματικών πληροφοριακών συστημάτων, και συνάμα να μας προσφέρει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη και εκτενέστερη εικόνα των λειτουργιών και διεργασιών, της υποδομής και των παραγόντων επιτυχίας τους. Μέσα από τη Θεωρία των Συστημάτων θα εξετάσουμε την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος και θα γνωρίσουμε τις ποιοτικές παραμέτρους αξιολόγησης και επιτυχίας του. Επιπροσθέτως, θα έρθουμε σε επαφή με το μοντέλο μέτρησης της ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, το λεγόμενο «Μοντέλο Επιτυχίας Πληροφοριακών Συστημάτων DeLone & McLean». Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς εξετάζει η κάθε παράμετρος του συγκεκριμένου μοντέλου, διερευνώντας έννοιες, όπως η ποιότητα του συστήματος (system quality), η ποιότητα της πληροφορίας (information quality), η ικανοποίηση του χρήστη (user satisfaction), η επίδραση της ποιότητας στο άτομο (individual impact) και στον οργανισμό (organization impact). Παράλληλα, θα αναπτύξουμε μία εφαρμογή αξιολόγησης ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος «Οργανωτικής Μνήμης», το αποκαλούμενο «Organizational Memory Information Systems Quality». Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί επέκταση του μοντέλου επιτυχίας DeLone & McLean. Κύριο μέλημα της ακόλουθης εργασίας είναι να καταλήξουμε σε έναν γόνιμο προβληματισμό, όσον αφορά την ποιότητα στη λειτουργία, την υποδομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ιδρυματικών οργανισμών (Βιβλιοθηκών, Αρχείων και εν γένει Υπηρεσιών Πληροφόρησης), καθώς και να εστιάσουμε στη χρησιμότητα και τη σημαντικότητα των παραγόντων μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, έτσι όπως αυτή η διαδικασία εκτιμάται μέσα στους κόλπους της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία μετασχηματίζεται σε Κοινωνία της Γνώσης.

Διαβάστε όλη την εισήγηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη