29 Νοε 2008

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αφορά στην τοποθέτηση 569 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.), στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

Ø η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά (17) μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας .

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους θα γίνει ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 569 άνεργοι,

· 389 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής

· 180 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου η ισοτίμων τίτλων σπουδών ημεδαπής η αλλοδαπής.

Ηλικίας από 22 έως 40 ετών.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει :

v Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

v Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

v Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών – Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

v Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.

· Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας από:

clip_image001[12] άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),

clip_image001[13] ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. έως 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες)

· Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας από:

clip_image001[14] άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες

clip_image001[15] άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

Όλη η απόφαση εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη