21 Ιαν 2009

Επιτροπη για την παραλαβη υλικου των σχολιων βιβλιοθηκων

Ανατέθηκε απ το υπ. Παιδείας σε Επιτροπή η παραλαβή των ειδών που θα διατεθούν στις Σχολικές Βιβλιοθήκες όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση με τον Ανάδοχο για την «Προμήθεια, Βιβλιοθηκονομική Επεξεργασία και Μεταφορά Βιβλίων και άλλου Εκπαιδευτικού Υλικού για τον Εξοπλισμό Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 266 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η Επιτροπή αποτελείται από τους Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής αυτής ως εξής:

Τακτικά μέλη:

α. Άννα Κρέτσα προϊστ. Διεύθυνσης ΠΟ.Δ.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.

β. Σοφία Μάγκα Προϊσταμένη, Τμήμα Α΄, Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπ.Ε.Π.Θ.

γ. Αναστασία Παλούκου αναπλ. Προϊσταμένη Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ.

Πρόεδρος ορίστηκε η Άννα Κρέτσα.

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία:

α. Χαράλαμπος Παπαϊωάννου Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.

β. Γεώργιος Ευθυμιάδης , Διοικητικός Υπάλληλος, Διεύθυνση Διοικητικού

γ. Γεώργιος Καρμπέρης αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ19 στο Γραφείο της ΚτΠ του Υπ.Ε.Π.Θ.

Καθήκοντα Γραμματειακής Υποστήριξης της επιτροπής θα ασκήσει η Ελισάβετ Χωριανοπούλου του Θεοδώρου με Α.Τ. Ρ114697, αποσπασμένη εκπαιδευτικός αποσπασμένη στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπ.Ε.Π.Θ. με αναπληρωματική την Ανδρομάχη Πανταζή αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Ε.Υ.Ε. – Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα υλοποιήσει την Ενδιάμεση Ποσοτική/Ποιοτική Παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών σε κάθε σχολική μονάδα, η οποία θα λάβει χώρα ε κεντρική αποθήκη του Υπεργολάβου του Αναδόχου και θα προηγηθεί της Οριστικής Παραλαβής που θα υλοποιηθεί από τις τοπικές επιτροπές παραλαβής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πιστοποιήσει με την έκδοση τελικού πρωτοκόλλου την Οριστική Παραλαβή των ειδών, αφού επιβεβαιωθεί η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση της προμήθειας και παροχή των υπηρεσιών και η αξία αυτών, σύμφωνα με τη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, από κάθε τοπική επιτροπή παραλαβής των σχολικών μονάδων.

Η Επιτροπή  θα υποστηρίζει τις τοπικές επιτροπές παραλαβής σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, καθ’ όλη τη διάρκεια των παραλαβών. Η Επιτροπή θα κάνει ακόμα τον έλεγχο των παραστατικών παραλαβής από τις κατά τόπους επιτροπές και θα συντάσσει πρακτικό/ά παραλαβής βάσει των οποίων θα γίνεται η αποπληρωμή του έργου.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη