10 Απρ 2009

Κατά νόμο προσφορά υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Το esos.gr μας θύμισε τον Νόμο για τις Βιβλιοθήκες ΦΕΚ 141 /τ.Α' /Ν. 3149 /10-6-2003, και συγκεκριμένα τις διατάξεις (άρθρο 12) που αφορούν την υποχρεωτική κατάθεση υλικού στις Βιβλιοθήκες. Άραγε τηρούνται, ή είναι, όπως νομίζω, διατάξεις χαλαρές που δεν εφαρμόζονται;

1. Οι εκδότες, οι συγγραφείς, ή οι τυπογράφοι, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν κατά κύριο λόγο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ή και στην έδρα της  Δημόσιας Βιβλιοθήκης ένα αντίτυπο κάθε είδους έντυπου υλικού,  συμπεριλαμβανομένων των τοπικών περιοδικών και εφημερίδων, που παράγεται στην περιοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Η υποχρέωση κατάθεσης ενός αντιτύπου αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή, καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Σε περίπτωση
διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.

2. Η κατάθεση γίνεται εντός του πρώτου μήνα από την κυκλοφορία παντός είδους υλικού και αποδεικνύεται από το δελτίο αποστολής που συνοδεύει το υλικό των προσφερόντων, καθώς και από την απόδειξη παραλαβής υλικού και καταγραφής του, που εκδίδεται από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και αποστέλλεται στον εκδότη ή συγγραφέα

3. Η παραμέληση της υποχρέωσης για την κατά νόμον κατάθεση αντιτύπων  στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία
βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ύψος του προστίμου κατά περίπτωση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη