6 Ιουν 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα

 

Α.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται  σύλλογος με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ”.

 

Άρθρο 2ο

Ο Σύλλογος εδρεύει στην πόλη των Αθηνών του Νομού Αττικής.

 

Άρθρο 3ο

Ο Σύλλογος έχει ιδία σφραγίδα κυκλική, αναγράφουσα περιμετρικά τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ».

Η σφραγίδα αυτή στο μέσον φέρει έμβλημα, απεικονίζον ανοιχτό βιβλίο και μελανοδοχείο με φτερό και κάτω το έτος ιδρύσεως 2008.-

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 4ο

α)Η συνένωση όλων των υπαλλήλων του Κλάδου, σε αυτόνομη κοινωνική και επαγγελματική δύναμη, και η ανάπτυξη μεταξύ τους αισθημάτων αγάπης, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και παραγωγικής συνεργασίας σε όλους της τομείς της βιβλιοθηκονομικής και υπηρεσιακής δραστηριότητας.

β)Η ανάληψη κοινής προσπάθειας, δια νομίμων μέσων, επαγγελματικής εξελίξεως και βελτιώσεως της υπηρεσιακής θέσεως των υπαλλήλων του κλάδου.

γ)Η συλλογική διεκδίκηση δικαιωμάτων και ο συντονισμός των ενεργειών, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του οικείου Υπουργείου και οποιασδήποτε Αρχής, για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

δ)Η βελτίωση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, καθώς και των βασικών συνθηκών και προϋποθέσεων, προς τον σκοπό της αρτιότερης και αποδοτικότερης επαγγελματικής επίδοσης αυτών.

ε)Η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και μετεκπαίδευση αυτών δια διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών επισκέψεων σε οργανωμένες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

στ)Η ανάπτυξη και προβολή του κλάδου των υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, ως εθνικού και πνευματικού παράγοντα μεγάλης σημασίας και ανάγκης.

ζ)Η σύνδεση και επικοινωνία των υπαλλήλων του κλάδου με διεθνή βιβλιοθηκονομικά κέντρα.

η)Η βελτίωση της βιβλιοθηκονομικής εργασίας και η προαγωγή των βιβλιοθηκών σε παραγωγικά πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα.

θ)Η προαγωγή της υπαλληλικής συνειδήσεως και η παροχή ηθικής ενισχύσεως στα μέλη του Συλλόγου, καθώς και η συμπαράσταση αυτών ενώπιον πάσης Αρχής.

Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 5ο

Περιουσία του Συλλόγου αποτελεί οποιαδήποτε κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Άρθρο 6ο

Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, οι διάφορες επιχορηγήσεις και τα εκ της περιουσίας του Συλλόγου έσοδα (Τόκοι - Πρόσοδοι). Το Διοικητικό .Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει εκάστοτε το ποσό της μηνιαίας συνδρομής των τακτικών μελών του Συλλόγου.                                       

Δ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 7ο

Τακτικά μέλη:

α)Τακτικά μέλη είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων των κλάδων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και το προσωπικό των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

β)Η εγγραφή στον σύλλογο ως τακτικού μέλους, παντός επιθυμούντος, γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της υπηρεσίας του περί της υπαλληλικής του ιδιότητας.

γ)Μετά την αποδοχή της αιτήσεως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το υποψήφιο μέλος υποχρεούται στην εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής. Από την ημερομηνία εγγραφής αρχίζει η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής, συνυπολογιζομένου και του τρέχοντος έτους.

δ)Το ύψος των αναφερθέντων καταβολών καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καταβαλλόμενα ποσά ουδέποτε επιστρέφονται.                                                   

Άρθρο 8ο

Επίτιμα μέλη:

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 9ο

Αντεπιστέλλοντα μέλη:

Διάφοροι διακεκριμένοι ημεδαποί ή αλλοδαποί βιβλιοθηκάριοι, διανοούμενοι κλπ, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και δράση στην επίτευξη των επιδιώξεων του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αντεπιστέλλοντα  μέλη.

Άρθρο 10ο

Τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν σπεύσουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς κατά την έναρξη αυτής.

Άρθρο 11ο

Η καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής  πέραν της διετίας υπό ενός μέλους, συνεπάγεται την διαγραφή του από το μητρώο του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επανεγγραφή γίνεται με αίτηση του διαγραφέντος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον προηγουμένως εξοφληθούν οι οφειλές του.

Άρθρο 12ο

Η πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται με απόφασή της να διαγράψει από το μητρώο του Συλλόγου ένα μέλος, εφόσον κρίνει ότι η εν γένει συμπεριφορά του θίγει τον Σύλλογο, παραβλάπτει τους σκοπούς του και αντιβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού.

Άρθρο 13ο

Επιτρέπεται προσφυγή εντός προθεσμίας 20 ημερών του διαγραφέντος, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα της νομίμου επιδόσεως σ’ αυτόν της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθύνεται ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως και επιδίδεται (η προσφυγή) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Άρθρο  14ο

α)Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με αρχαιρεσίες από την Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα διοικητικό μέλος.

β)Επίσης οι επιλαχόντες κατά σειρά θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη για την άμεση αντικατάσταση τυχόν παραιτουμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

δ)Μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου ή τούτου αδρανούντος η κωλυομένου του αμέσως επόμενου  πλειοψηφήσαντος κ.ο.κ., δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και έτσι συγκροτείται σε σώμα.

ε)Μετά την συγκρότηση σε σώμα, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει με πρωτόκολλο στην νέα Διοίκηση το αρχείο του Συλλόγου, την σφραγίδα και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ε.  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

Άρθρο 15ο

α)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικώς μεν ανά δεύτερο μήνα, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος αυτού ή εάν ζητηθεί αυτό από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον από  τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε  περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

γ)Αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις συνεπάγεται, με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη γραπτή πρόσκληση προς απολογία (εξηγήσεις) του απουσιάζοντος, έκπτωση  και αντικατάσταση δια του πρώτου επιλαχόντος, αναπληρωματικού, του αυτού (ιδίου ) ψηφοδελτίου, με το οποίο είχε εκλεγεί ο αντικαθιστάμενος. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υπεύθυνη θέση, δηλαδή σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα η Ταμία, εκλέγεται τοιούτος κατά τα ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                  

Άρθρο 16ο

Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται η ενέργεια και η λήψη απόφασης επί όλων  των ζητημάτων που ενδιαφέρουν γενικά τον Σύλλογο και ειδικότερα:

α)Η πιστή εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος καταστατικού.

β)Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.                                  

γ)Η έγκριση πάσης φύσεως δαπανών, εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Συλλόγου.

δ)Ο προγραμματισμός και συντονισμός των ενεργειών, για την ευχερέστερη και ταχύτερη πραγμάτωση των σκοπών αυτού.

ε)Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου και η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης αυτών.

στ)Η υπογραφή των εκάστοτε συντασσομένων πρακτικών του.

ζ)Η σύνταξη της Διοικητικής Λογοδοσίας δια του Προέδρου του και του Γενικού Γραμματέα και της Ταμειακής Λογοδοσίας δια του Ταμία, καθώς και η υποβολή τούτων στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

η)Η σύνταξη του Προϋπολογισμού καθώς και η σύνταξη του Απολογισμού εκάστου λήξαντος διαχειριστικού έτους.

 

Ζ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 17ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συλλόγου:

α)Εκπροσωπεί αυτόν σε όλες τις σχέσεις  του ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.

β)Προίσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης συγκαλεί και διευθύνει τις Συνεδριάσεις αυτού, των οποίων καταρτίζει την ημερήσια εκάστοτε διάταξη.

γ)Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως όλα τα έγγραφα και την εν γένει αλληλογραφία του Συλλόγου.

δ)Συνυπογράφει μετά του Ταμία του Συλλόγου τα πάσης φύσεως διαχειριστικά έγγραφα αυτού.

ε)Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της  Γενικής  Συνελεύσεως, λαμβάνοντας προς τούτο οποιοδήποτε  κατά την κρίση του κατάλληλο μέτρο.

στ)Έχει την εξουσία να αποφασίζει για οποιαδήποτε ενέργεια, που κατατείνει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

ζ)Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο αρχαιότερος των Συμβούλων.

                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Άρθρο 18ο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί όλες τις υπηρεσίες των Γραφείων του Συλλόγου. Ειδικότερα:

α)Συντάσσει πρακτικά των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου.

β)Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου όλα τα έγγραφα και την εν γένει αλληλογραφία αυτού.

γ)Επιμελείται για την πιστή τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Συλλόγου, της Σφραγίδας, του Μητρώου, του Αρχείου και των εν γένει βιβλίων και φυλάσσει με υπευθυνότητα όλα αυτά, υποχρεούμενος να τα παραδώσει στο επόμενο (νέο) εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

δ)Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον Απολογισμό των πεπραγμένων και της ετήσιας διαχείρισης.                 

Άρθρο 19ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ του Συλλόγου έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της διαχειρίσεως των οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και την επίβλεψη και συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Ειδικότερα:

α)Επιμελείται για την είσπραξη των εσόδων (συνδρομές μελών κλπ), βάσει διπλοτύπων αποδείξεων αριθμημένων εκ του διπλοτύπου βιβλίου, το οποίο φέρει τις υπογραφές αυτού και του Προέδρου του Συλλόγου.

β)Ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Συλλόγου επί τη βάσει του προϋπολογισμού αυτού, δια διπλοτύπων ενταλμάτων που έχουν υπογραφεί δεόντως από αυτόν και τον Πρόεδρο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)Τηρεί τα αναγκαία λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

δ)Φυλάσσει την περιουσία του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει όλα τα έσοδα, επ' ονόματι του Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, που θα έχει καθορισθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε)Τακτικώς κατά τρίμηνο και εκτάκτως οσάκις ήθελε κληθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεώς του.

στ)Υποβάλλει κατ' έτος δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου τον Ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους.

ζ)Δεν επιτρέπεται η ιδιότητα του Ταμία να συμπέσει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου στο ίδιο πρόσωπο.

η)Ο Ταμίας όταν κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου.

Η. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20ό

α)Ο οικονομικός έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Ειδικότερα η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)Ελέγχει κατ’ έτος την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις δαπάνες και εν συνεχεία υποβάλλει τας εκθέσεις της στην Γενική Συνέλευση των μελών.

β)Στην διάθεση αυτής τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε ήθελαν ζητηθεί, τα βιβλία των διαχειρίσεώς του μαζί με τα εν γένει δικαιολογητικά.

 

Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 21ο

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το κυρίαρχο αυτού σώμα και συγκροτείται εκ των ταμειακώς εντάξει τακτικών του μελών, έχει δε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)Αποφαίνεται επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το διοικητικό και διαχειριστικό μέρος.

β)Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Ισολογισμό του Συλλόγου, καθώς επίσης και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ)Αποφασίζει το πρόγραμμα των κατευθύνσεων, ενεργειών και εργασιών του Συλλόγου.

δ)Τροποποιεί το καταστατικό.

ε)Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και παύει οποτεδήποτε τα όργανα αυτά.

στ)Αποφασίζει επί των πάσης φύσεως προσφυγών που ασκούν ενώπιόν της τα μέλη του Συλλόγου και γενικώς αποφασίζει κυριαρχικά επί παντός εν γένει θέματος.

 

Άρθρο 22ο

α)Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου πραγματοποιείται μία φορά  ετησίως,  στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου, με ιδιαίτερες προσκλήσεις που πρέπει να αποσταλούν στα μέλη 15 τουλάχιστον ημέρες προ της καθορισθείσης ημερομηνίας συγκλήσεως. Στην πρόσκληση αυτή υποχρεωτικά καταχωρίζονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

β)Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συγκληθεί και εκτάκτως, με τις ίδιες διατυπώσεις, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν ζητηθεί η σύγκληση αυτής από το 1/20 τουλάχιστον των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 15 ημερών να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση.

γ)Η συμπλήρωση απαρτίας της Γενικής Συνελεύσεως επιτυγχάνεται δια της παρουσίας σε αυτήν του 1/3 πλέον ενός του όλου αριθμού των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε τακτή ημερομηνία, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση,  η οποία νέα ημερομηνία δεν επιτρέπεται να απέχει πλέον των 35 ημερών από την αρχική (πρώτη) ημερομηνία συγκλήσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προσκαλέσει νόμιμα στην δεύτερη (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση, όσα μέλη ήσαν απόντα στην πρώτη (αρχική) Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία δια της παρουσίας τουλάχιστον του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία δια της παρουσίας οποιουδήποτε αριθμού μελών.

δ)Τα τακτικά μέλη που κωλύονται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως έτερα μέλη να τους αντιπροσωπεύσουν, με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Δεν επιτρέπεται αντιπροσώπευση πλέον του ενός μέλους.

ε)Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει, εκλεγόμενος εκάστοτε δια ανατάσεως της χειρός, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως εκλέγεται εκάστοτε και αναπληρωτής αυτού.

στ)Μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης, συζητούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση δύναται πάντοτε να τροποποιεί την ημερήσια διάταξη.

ζ)Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η τεθείσα πρόταση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις ουδέποτε λαμβάνονται δια βοής.

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου εκλέγει, με ανάταση της χειρός των παρισταμένων, Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διεξάγει τις Αρχαιρεσίες. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει ουδείς εκ των υποψηφίων.

 

Άρθρο 24ο

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κατά την πρώτη μετά την έγκριση του Καταστατικού Γενική Συνέλευση, έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους  έναντι αυτού.                           

Άρθρο 25ο

Οι υποψηφιότητες δηλώνονται εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο μετά τον έλεγχο και διαπίστωση των προϋποθέσεων εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά στα Γραφεία του Συλλόγου ειδικό πίνακα των ονομάτων τους, τρεις ημέρες προ της συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύσεως. Στον ειδικό αυτό πίνακα και κάτωθι αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφει τις τυχόν απορριφθείσες υποψηφιότητες, καθώς και την αιτιολογημένη συγκεκριμένη δικαιολόγηση για κάθε απόρριψη. 

Τυχόν αναγραφέντα σε ψηφοδέλτιο ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων, θεωρούνται ως μη γεγραμμένα.

 

Άρθρο 26ο

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, συντάσσει πρακτικό διαλογής των ψήφων και ανακηρύσσει τους πέντε πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους δε κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες,  ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση όμως που κατέλθει ακόμη και ένας Συνδυασμός υποψηφίων, ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής.

Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους τρεις πρώτους επιτυχόντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους κατά σειρά επιλαχόντες ως αναπληρωματικούς, ισχυόντων κατά τα λοιπά των ανωτέρω.

 

Άρθρο 27ο

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των ισοψηφησάντων υποψηφίων, διενεργεί αμέσως κλήρωση.

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ή ΔΙΑΛΥΣΗ  του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται και ενεργείται με πλειοψηφία πάντοτε των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καλείται ειδικά προς τον σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το μισό (1/2) τουλάχιστον των εχόντων ψήφο μελών. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 22ο του παρόντος εντός 35 ημερών, οπότε η απαρτία περιορίζεται στην παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) πλέον ενός των τακτικών μελών.

 

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση  είναι αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο, να αποφασίζει περί της τύχης της περιουσίας του Συλλόγου, σε περίπτωση διαλύσεως αυτού.

 

Άρθρο 30ό

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα του παρόντος Καταστατικού και τις οικείες διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων και του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.                              

Άρθρο 31ο

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα, αφού συζητήθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο αυτού από τα παρόντα μέλη, ομόφωνα ψηφίσθηκε σήμερα, την……………………………………………2008 στην…………………….. και θα ισχύσει από της εγκρίσεώς του από το αρμόδιο Πρωτοδικείου Αθηνών και της νομίμου καταχωρίσεώς του στο οικείο βιβλίο του ανωτέρω Πρωτοδικείου.

Το παρόν καταστατικό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ως ακολούθως:                                                      

Αθήνα………………………………………………2008

Τα Μέλη               

 via

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη