8 Ιουλ 2009

Ανακοινωση Προσκλησης για την πραξη «Κινητες Βιβλιοθηκες»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις 23 Ιουνίου 2009 στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Κινητές Βιβλιοθήκες» της κατηγορίας πράξεων «Κινητές Βιβλιοθήκες», συνολικού προϋπολογισμού 10.340.000 ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί:

• Στην άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης σταθερών βιβλιοθηκών
• Στην εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας
• Στην εξασφάλιση υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
• Στην εξοικείωση του μαθητή με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης
• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης της πληροφορίας και στην εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών μέσω των νέων τεχνολογιών
• Στην έμμεση πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
• Στην ανάπτυξη της θετικής στάσης των μαθητών για διάβασμα και χρήση της Βιβλιοθήκης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής
• Στην αύξηση της αναγνωσιμότητας και της χρήσης των βιβλιοθηκών
• Στη γνωριμία σχολικής και ευρύτερης κοινότητας με τις διευρυμένες υπηρεσίες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
• Στη δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης κάθε είδους

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

via

Δείτε επίσης: http://www.espa.gr/greek/Proclamations.aspx?procid=256&pcat=3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη