21 Νοε 2009

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο του υπ. Παιδείας σε σχετικά ερωτήματα:

1. Οι εκπαιδευτικοί, ως υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους, υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ., για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις (άρθρο 2 του Ν.3528/2007).

2. Οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στο θέμα των κανονικών αδειών, καθώς δικαιούνται διακοπές εργασίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του έτους και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 4 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ. Α'/9-2-2007), οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση κανονικής άδειας 10 εργασίμων ημερών ανά έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην τίθενται οι μητέρες εκπαιδευτικοί σε μειονεκτικότερη θέση ως προς το διάστημα χορήγησης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου, σε σχέση με τις άλλες μητέρες δημοσίους υπαλλήλους, το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε την αρ. 546/2005 Γνωμοδότηση, η οποία έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι μητέρες εκπαιδευτικοί δύνανται να παίρνουν την άδεια των εννέα μηνών για την ανατροφή του τέκνου τους, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος, που ορίζει ο νόμος και όχι αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, υπό την προϋπόθεση όίίως ότι η εννεάιιηνη αυτή άδεια θα εξαντλείται σε συνεχές χρονικό δίάστηιια.

3.  Οι εγκύκλιοι 35758/Δ2/29-3-2007 και 74275/Δ2/10-7-2007 του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής του Υ.Κ και στους μονίμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Στην περ. 3 του κεφ. IV. «Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις» της εγκυκλίου 74275/Δ2/10-7-2007 του ΥΠΕΠΘ, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς που και οι δύο δικαιούνται τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, να καθορίσουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των.

esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη