17 Μαΐ 2010

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

image Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ ΄ αριθμόν 24/2010 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) γιατί κοινοποίησε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπαλλήλου του Τελωνείου Αθηνών και του ανήλικου τέκνου της στην υπηρεσία της.
Παράλληλα, η Αρχή απηύθυνε σύσταση προς τον Ο.Π.Α.Δ. όπως εφεξής επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη διαβίβαση σε τρίτους ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του που τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας στο αρχείο του.

Όπως αναφέρει η Αρχή στην απόφασή της, η τελωνειακή υπάλληλος σε αναφορά της προς την Αρχή κατήγγειλε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. σε απάντηση σχετικής αιτήσεώς της, κοινοποίησε σε αυτή εκτός των καταστάσεων δαπανών νοσηλείας και των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων προς την ΥΔΕ και τις καταστάσεις δαπανών νοσηλείας άλλων ασφαλισμένων στο Ταμείο, ανακοινώνοντας με τον τρόπο αυτό τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή τους. Μεταξύ των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν ήταν εκτός των απλών προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αιτηθέν και εγκριθέν ποσό δαπάνης νοσηλείας) και ο αντίστοιχος ΚΑΕ, ο οποίος προσδιορίζει το είδος της δαπάνης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δαπάνη νοσηλείας, δηλαδή ευαίσθητο δεδομένο υγείας.image

Όπως αναφέρει η απόφαση της Αρχής προέκυψαν τα εξής: "Ο Ο.Π.Α.Δ. απαντώντας σε αίτημα της προσφεύγουσας (σ.σ.: τελωνειακής υπαλλήλου), απέστειλε εκτός από τις καταστάσεις που την αφορούσαν και καταστάσεις δαπανών νοσηλείας λοιπών άλλων ασφαλισμένων του Ταμείου, στις οποίες εκτός των απλών προσωπικών δεδομένων τους υπήρχε και ο κωδικός δαπάνης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε δαπάνη νοσηλείας, γνωστοποιώντας με τον τρόπο αυτό εμμέσως ευαίσθητα δεδομένα υγείας τρίτων προσώπων, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί τα υποκείμενα των δεδομένων και να έχει ληφθεί σχετικά άδεια της Αρχής, όταν μάλιστα η προσφεύγουσα είχε ζητήσει μόνον τα δικά της στοιχεία.

Επίσης, ο Ο.Π.Α.Δ διαβίβασε στην υπηρεσία της προσφεύγουσας τις αναφορές της προς τον Ο.Π.Α.Δ. και το πόρισμα της διενεργηθείσας ΕΔΕ κατόπιν των σχετικών αναφορών της, όπου εκτός των απλών προσωπικών δεδομένων περιείχαν και ευαίσθητα δεδομένα τόσο της ιδίας όσο και του ανήλικου τέκνου της, προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή τέλεση από την προσφεύγουσα πειθαρχικών παραπτωμάτων".

Κατόπιν αυτών η Αρχή κατέληξε: "Κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, ο Ο.Π.Α.Δ. κοινοποίησε στην υπηρεσία της προσφεύγουσας ευαίσθητα δεδομένα της ιδίας και του ανήλικου τέκνου της, τα οποία ήταν δυσανάλογα για τον σκοπό της ενημέρωσης της υπηρεσίας καθ' όσον αφορά ενδεχόμενη τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από την αιτούσα. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να ληφθεί η προηγούμενη άδεια της Αρχής".

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη