14 Ιουν 2010

Labs.OpenGov.gr : ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Παρουσίαση πρότασης στην ημερίδα

Το Εθνικό Τυπογραφείο, ως αποκλειστικός εκδότης και διαχειριστής της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), και υπό το φως της επιτακτικής κοινωνικής απαίτησης για διαφάνεια και δημοσιότητα στην άσκηση των κρατικών δραστηριοτήτων, καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τη διασφάλιση των αρχών αυτών στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος. Παράλληλα, η εκπλήρωση της αποστολής του σχετίζεται άμεσα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την εισαγωγή δηλαδή τεχνολογιών αιχμής για την εξοικονόμηση πόρων και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών διακυβέρνησης τόσο προς τον δημόσιο τομέα, όσο και προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Παράλληλα, τόσο το εύρος των αρμοδιοτήτων του όσο κι η υφιστάμενη παραγωγική και τεχνολογικά ανεπτυγμένη υποδομή του, επιτρέπουν την κάλυψη κι άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων, αναγκαίων για την εκπλήρωση των κρατικών λειτουργιών και την εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, το Εθνικό Τυπογραφείο είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία πέραν των στενών ορίων της κυβέρνησης και στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της οικονομίας κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη