30 Αυγ 2010

1 θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου Κύπρου (Θέματα Βιβλιοθήκης)

Λήξη: 17/09/2010

Πανεπιστήμιο ΚύπρουΓίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Βιβλιοθήκης) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Εναλλάξιμη Θέση)
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Τίτλος : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Βιβλιοθήκης)
Αρ. Θέσεων : μία (1)
Κατηγορία : Μόνιμη Θέση
Μισθολογική κλίμακα: Α8-Α10-Α11
Α8:€17,946.00, €18,823.00, €19,700.00, €20,577.00, €21,454.00, €22,331.00, €23,208.00, €24,085.00, €24,962.00, €25,839.00, €26,716.00, €27,593.00 Α10: €25,112.00, €26,313.00, €27,514.00, €28,715.00, €29,916.00, €31,117.00,
€32,318.00, €33,519.00, €34,720.00, Α11: €29,684.00, €30,885.00, €32,086.00, €33,287.00, €34,488.00, €35,689.00, €36,890.00, €38,091.00, €39,292.00 (Συνδυασμένες Κλίμακες)
Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από την εποπτεία του προϊσταμένου του:
(α) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
(β) Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τομέων εργασίας.
(γ) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.
(δ) Εποπτεύει και ελέγχει υφιστάμενο προσωπικό.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.
Περιγραφή Εργασίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης.

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και μίας ξένης γλώσσας, η οποία θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
4. Σχετική διετής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.
5. Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου
6. Κατά την προκήρυξη της θέσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καθορίζει κατά πόσο απαιτείται ή όχι επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση ICT -EUROPE / ΚΕΒΕ ή άλλο ισότιμο προσόν ro οποίο θα αποτελεί πλεονέκτημα.
7. Για θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Πληροφορικής / Μηχανογράφησης) οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στον κλάδο Μηχανικής της Πληροφορικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της.
(β) Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται η μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
(γ) Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
(δ) Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης καθορίζεται περιγραφή εργασίας για κενή θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου
(Θέματα Βιβλιοθήκης), καθώς επίσης και τα απαιτούμενα προσόντα.

Περιγραφή Εργασίας:
1. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τον Τομέα ή το Γραφείο που θα τοποθετηθεί. t
2. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό και εποπτεία ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, σε οποιοδήποτε Γραφείο τοποθετηθεί.
3. Διαχειρίζεται:
ή θέματα οικονομικών (παρακολούθηση προϋπολογισμού, κονδυλίων, προσφορών και προώθηση πληρωμών) ή θέματα προσωπικού (στελέχωση, επιμόρφωση, άτομα πρακτικής άσκησης Βιβλιοθηκονομίας, κλπ) ή θέματα εγκαταστάσεων, ασφάλειας και υγείας, ή θέματα ανάπτυξης (θεματικών συλλογών, δωρεών και διαρρύθμιση συλλογών), ή ζητήματα προσκτήσεων (παραγγελίες, παραλαβές, διεκδικήσεις και βιβλιοδεσία), ή ηλεκτρονικές πηγές (εξασφάλιση συνδρομών και δικαιωμάτων, παροχή πρόσβασης στους χρήστες) ή θέματα ψηφιοποίησης αναλογικού υλικού, αρχείων, σπάνιου υλικού και τεκμηρίωσης.
4. Εποπτεύει και ελέγχει υφιστάμενο προσωπικό.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
4. Σχετική διετής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι Υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς ή/ και προφορικώς. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Ελληνικά (έκθεση ιδεών και κατανόηση κειμένου), Αγγλικά (έκθεση ιδεών και κατανόηση κειμένου) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου (ερωτήσεις που βασίζονται πάνω στα καθήκοντα, ευθύνες και περιγραφή εργασίας της θέσης όπως καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για έντυπα αιτήσεων καθώς και για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ. 22894156, 22894159, 22894142 ή
στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ProkirigmenesTheseis.aspx
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 1, 2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Τ.Θ. 20537, 1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 2:00μ.μ. Τα προαναφερόμενα έγγραφα μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2010.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη