1 Αυγ 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

image Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχουν οι διδάσκοντες), σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού και επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με την σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011, των γνωστικών αντικειμένων:

•  Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
•  Πληροφορική
•  Ιστορία της Λατινικής Γραφής
•  Ιταλική Γλώσσα
•  Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης
•  Ιστορική Γεωγραφία και Χαρτογραφία
•  Ελληνική Παπυρολογία
•  Μεσαιωνικά Λατινικά
•  Οργανωτικοί και Διοικητικοί Θεσμοί στο Βυζάντιο
•  Οργανωτικοί Θεσμοί των Βαλκανικών Λαών κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα
•  Θεσμοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
•  Στατιστική
•  Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων
•  Βιβλιομετρία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι και την 6η Αυγούστου 2010, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (κ. Β. Αρβανάκος – κα Κ. Παπαβλασοπούλου), Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 2661087423 – 2661087418.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη