7 Σεπ 2010

Θέση Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου

Image for E LearingΤο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου δέχεται αιτήσεις από προσοντούχα και έμπειρα άτομα για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης που είναι άμεσα διαθέσιμη.

Οι Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου υπάγονται στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Εκμάθησης (Division of Information and Learning Services). Η Βιβλιοθήκη μας θα διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στη μαθησιακή λειτουργία, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις ενός Πανεπιστημίου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που παρέχει υπηρεσίες που αρμόζουν σε φοιτητές του 21ου αιώνα. Ταυτόχρονα η Βιβλιοθήκη μας εξυπηρετεί τις πολιτιστικές ανάγκες των κοινοτήτων της περιοχής.

Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης θα έχει την ευθύνη της ανάπτυξης των υπηρεσιών της και θα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της τεχνικής της υποδομής. Επιπλέον θα συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Εκμάθησης (Director of Information and Learning Services) και με όλο το υπόλοιπο προσωπικό της διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνος για:

· Την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καθώς και σχεδίων και πολιτικών που αφορούν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

· Την ορθολογική χρήση των πόρων της βιβλιοθήκης και τη διοικητική οργάνωση του προσωπικού της με αποτελεσματικές μεθόδους διοίκησης και επικοινωνίας

· Την εκπροσώπηση και προβολή των Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με άλλους συναφείς εξωτερικούς φορείς

· Τη θέσπιση κατάλληλων δεικτών αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης που συνάδουν με τα Πανεπιστημιακά πρότυπα

· Την εφαρμογή και τη συντήρηση του Ολοκληρωμένου Λογισμικού Βιβλιοθήκης Millennium (Millennium Integrated Library System)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχου ν σχετικό Πανεπιστημιακό Δίπλωμα και τα απαραίτητα τεχνικά/επαγγελματικά προσόντα. Θα πρέπει να έχουν σημαντική διοικητική εμπειρία και άρτια γνώση της καλής πρακτικής στην παροχή υπηρεσιών τόσο εντός βιβλιοθήκης όσο και της πληροφόρησης γενικότερα καθώς και σαφή επίγνωση του ρόλου που παίζουν οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκμάθησης στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Προσφέρεται ένα ελκυστικότατο πακέτο απολαβών και ωφελημάτων ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη 20η Σεπτεμβρίου 2010.

Για αιτήσεις και επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ

είτε τηλεφωνείστε στο: +357 26843300

είτε στείλτε email στο: hrd@nup.ac.cy

είτε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.nup.ac.cy/vacancies/AdminVacancies.aspx#a1

Neapolis University Pafos
2 Danais Avenue
8042 Pafos
Cyprus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη