23 Δεκ 2010

Δικαίωμα παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων πέραν του ορίου αυτοδίκαιης αποχώρησης

H Γενική Γραμματέας του υπ. Εσωτερικών Ευσταθία Μπεργελέ, εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο- η οποία στάλθηκε προς όλα τα υπουργεία:

Σας ενημερώνουμε ότι, με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ212Α’/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης τηςελληνικής οικονομίας» παρατείνεται ο χρόνος της πρώτης εφαρμογής της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) περί παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων, πέραν του ορίου αυτοδίκαιης αποχώρησης, δηλαδή πέραν της συμπλήρωσης  Τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας.
Ειδικότερα, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί μέχρι 31.12.2010. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ηςΙουνίου 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»
Επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν κατεπειγόντως και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο: όλους τους υπαλλήλους που πρόκειται να αποχωρήσουν λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας μέχρι 31-12-2010 και υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση παραμονής, για το δικαίωμα που τους παρέχεται με την προαναφερόμενη διάταξη.
όλους τους υπαλλήλους που πρόκειται να αποχωρήσουν λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας μέχρι 31-12-2010 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση, για το δικαίωμα που τους παρέχεται με την προαναφερόμενη διάταξη.όλους τους υπαλλήλους που απολύθηκαν αυτοδίκαια από 1ης Ιουνίου 2010 ότι, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησής τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επαναφοράς, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31-12- 2010.
Επαναλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, οι υπάλληλοι δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία έως και τρία (3) επιπλέον έτη και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας.
Διευκρινίζεται ότι, για την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία εκδίδεται πράξη παράτασης παραμονής, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους υπαλλήλους που απολύθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2010 θα εκδοθεί πράξη επαναφοράς στην υπηρεσία η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επαναφοράς και παραμονής στην υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010.
Τονίζεται ότι η παράταση παραμονής στην υπηρεσία, ή η επαναφορά είναι δικαίωμα του υπαλλήλου και δεν προϋποθέτει την αποδοχή της αίτησης από οποιοδήποτε όργανο της Διοίκησης και για οποιοδήποτε λόγο.
Δεδομένης της προθεσμίας υποβολής αίτησης έως και την 31-12-2010, οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3899/2010 δεν αφορά το προσωπικό των Ο.Σ.Α. α’ βαθμού, δεδομένου ότι με την προαναφερόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και συνεπώς καταλαμβάνει μόνο το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα αυτού.
H Γενική Γραμματέας
Ευσταθία Μπεργελέ
via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη