10 Φεβ 2011

Έργο "Η Χρήση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού από τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες" με συντονιστή την ΚΕΔΚΕ

Μια κοινοπραξία οργανισμών του Δημοσίου σε ένδεκα κράτη μέλη της ΕΕ, κέντρων έρευνας Τεχνολογιών των Πληροφοριών (ΤΠ) και το πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (University of Sheffield) του Ηνωμένου Βασιλείου υλοποιούν ένα πρόγραμμα με στόχο να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.  Συγκεκριμένα σκοπός του έργου είναι η εξάπλωση της γνώσης και η παροχή κατάλληλων οδηγιών στις λιγότερες εξοικειωμένες με αυτόν τον τύπο λογισμικού υπηρεσίες.
Ο τίτλος του έργου είναι "Η Χρήση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού από τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες" (Open Source software usage by European Public Administrations -OSEPA).
Το έργο υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).
Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΚΕ. Οι υπόλοιποι 11 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.
Το έργο έχει σκοπό να
αναδείξει τα πιθανά οφέλη του ελεύθερου λογισμικού για δημόσιες υπηρεσίες και τους παράγοντες που εμποδίζουν τη διάδοσή του. Το έργο στοχεύει στο να διερευνήσει τους λόγους γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί σε ανοικτού κώδικα λογισμικό και στο να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές στις υπηρεσίες που προτίθενται να το πράξουν, με βάση προηγούμενες πετυχημένες περιπτώσεις. Για να πετύχει τους στόχους του, το έργο θα υλοποιήσει τα ακόλουθα:
α) Θα διεξάγει μια πανευρωπαϊκή έρευνα για την κατανόηση του ελεύθερου λογισμικού από δημόσιες υπηρεσίες, με την πρόθεση να αναγνωρίσει την παρούσα κατάσταση.
β) Θα δημοσιεύσει οδηγό σωστής πρακτικής και ένα κείμενο με εισηγήσεις πολιτικής με την πρόθεση της επιρροής στη δημιουργία πολιτικής στην Ε.Ε. και σε επίπεδο περιφερειών αναφορικά με τις προσφορές για απόκτηση λογισμικού.
γ) Θα οργανώσει 11 μεγάλες εκδηλώσεις (2 ευρωπαϊκά συνέδρια και 9 περιφερειακά εργαστήρια), τα οποία θα είναι μια ευκαιρία για να μοιραστούν οι εμπλεκόμενοι τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη τους.
Γιατί ανοικτού κώδικα λογισμικό; Το ανοικτού κώδικα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη Δημόσια Υπηρεσία. Οι βασικές του ιδιότητες (ελευθερία μετατροπής του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα, η λειτουργία του σε άπειρους εργασιακούς χώρους και η αντιγραφή και αναδιανομή του χωρίς κόστος) προϋποθέτουν ότι μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. Οι δημόσιες υπηρεσίες, όμως είναι επιφυλακτικές στη χρήση ελεύθερου λογισμικού, για πολλούς λόγους, όπως την έλλειψη νομικών διαδικασιών (νομική ευθύνη, άδειες χρήσεις, δημόσιες προσφορές), έλλειψη πληροφοριών για μετάβαση από ανοικτού κώδικα λογισμικό σε λειτουργήσιμες εφαρμογές, έλλειψη τεχνικών προτύπων όπως και η ανωριμότητα – κατακερματισμός της αγοράς. Σε όλους αυτούς τους τομείς, το έργο OSEPA στοχεύει να δημιουργήσει απτά αποτελέσματα για να βοηθήσει τις διοικήσεις να επιλέγουν το καλύτερο λογισμικό.
Τι ξεχωριστό έχει αυτό το έργο; Το έργο OSEPA δεν είναι απλώς μια έρευνα ή ένα έργο στο οποίο θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων και το οποίο προωθεί το ανοικτού κώδικα λογισμικό. Ο στόχος του είναι φιλόδοξος: να δώσει έναυσμα για μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για τις αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή στα πλαίσια μιας πολιτικής, για να μπορέσει η Δημόσια Υπηρεσία να αξιοποιήσει τα οφέλη του ανοικτού κώδικα λογισμικού.
Τα κύρια προγραμματισμένα αποτελέσματα του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στη χρήση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS) από τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες, η συλλογή, η αναθεώρηση, η ανταλλαγή, και η διαβίβαση ορθών πρακτικών για τη υιοθέτηση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS) και σχετικών πολιτικών.
Τα κύρια μέρη του προγράμματος είναι τα εξής:
  • Έρευνα για την τρέχουσα χρήση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS) σε 20 χώρες της ΕΕ.  Η έρευνα θα προσδιορίσει την τωρινή χρήση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS), τοποθετήσεις και της εμπειρίες, ετοιμότητα, ανασταλτικούς παράγοντες κ.λπ...
  • Ανάλυση απαιτήσεων και οδηγίες για τις πολιτικές προμήθειας λογισμικού των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών
  • Διαπεριφερειακές εκδηλώσεις (9 εργαστήρια, 6 εκπαιδευτικές επισκέψεις & 6 ερευνητικές επισκέψεις) που στοχεύουν να διευκολύνουν στην ανταλλαγή εμπειριών
  • Ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών σχετικά με τη εφαρμογή Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS) στις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες (στοχεύοντας να συλλέξει και να παγιώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που βοηθούν τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες για να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους)
  • Ανάλυση και συστάσεις σχετικά με  τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και πρακτικές σε Ανοιχτό/και Ελεύθερο Λογισμικό (FOSS) (που στοχεύει να προσφέρει μια πολιτική επισκόπηση που θα καθιστά κατανοητή τη δυναμική, την δυνατότητα, και τους ανασταλτικούς παράγοντες σχετικά με την υιοθέτηση Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS)
Τα διαπεριφερειακά εργαστήρια έχουν ως στόχο την παρακολούθηση καλών πρακτικών (Best Practices) στην εφαρμογή και υλοποίηση Ανοιχτού/και Ελευθέρου Λογισμικού (FOSS) προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοποίηση του στον Δημόσιο Τομέα.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους εταίρους της κοινοπραξίας την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία (διαδικασίες, λύσεις, προσεγγίσεις, κ.λπ...) που υιοθετήθηκαν ήδη από τους πιο έμπειρους εταίρους.  Τα προσόντα λειτουργικών και τεχνικών γνώσεων αναμένεται να επηρεάσουν απόψεις αλληλένδετες με τις Ανοιχτού/και Ελεύθερου Λογισμικού (FOSS) πολιτικές.
Ο στόχος των ερευνητικών επισκέψεων είναι:
  • Να προωθήσουν τη διμερή αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών (η αξιολόγηση θα παραμείνει εμπιστευτική)
  • Να τροφοδοτήσουν μια συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών (θα διατεθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες και με σκοπό να επηρεάσει τον σχετικό πολιτικό διάλογο).
via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη