13 Φεβ 2011

Σε ιδιωτικές εταιρείες ανατέθηκε η μελέτη για το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου

Στην ανάθεση της μελέτης του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα σε ένωση ιδιωτικών εταιρειών, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Σε μία δύσκολη στιγμή για την οικονομία της χώρας και με περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα και μισθούς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιλέγει για άλλη μία φορά να δαπανήσει πολύτιμους οικονομικούς πόρους παρά να αξιοποιήσει τα ικανά και καταρτισμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ανατίθεται το έργο της μελέτης του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο), στην ένωση εταιρειών HAY GROUP A.E & ICAP GROUP A.E. Σύμφωνα με την απόφαση, η μελέτη θα απαρτίζεται από τρία μέρη. Το πρώτο θα αφορά στη παρουσίαση της δομής του ισχύοντος μισθολογίου, τόσο των προβλεπόμενων αμοιβών αλλά και των πραγματικών αμοιβών. Το δεύτερο μέρος θα αφορά στη δυναμική της απασχόλησης και η τρίτη ενότητα θα δημιουργεί τα θεμέλια για ένα νέο μισθολόγιο. Ειδικότερα:Δομή μισθολογίου

Παρουσίαση δομής μισθολογίου
- Κεντρική διοίκηση
- Φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ. για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)
- Ειδικά μισθολόγια

Πέρα από τη περιγραφή της δομής των τακτικών αποδοχών (για διάφορα επίπεδα κατηγοριοποίησης) θα πρέπει να περιγραφούν και οι λοιποί παράγοντες (π.χ. επιδόματα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης, άλλες αμοιβές κλπ) που διαμορφώνουν το τελικό ύψος των ακαθάριστων αποδοχών καθώς και η συχνότητα της προβλεπόμενης χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων. Παρουσίαση πραγματικών κατανομών εργαζόμενων
- Ανά κατηγορία εργαζόμενου (εκπαίδευση, θέση, φορέας, είδος απασχόλησης)
- Ανά κλιμάκιο συνολικών ακαθάριστων αποδοχών

Κύριος σκοπός είναι η περιγραφή της κατανομής των εργαζόμενων, και άρα των αμοιβών τους, ανά φορέα και ανά κατηγορία εργαζόμενων (προφανώς, συμπεριλαμβανομέων των ειδικών μισθολογίων). Για παράδειγμα, πόσο διαφέρουν οι πραγματικές αμοιβές μεταξύ ίδιας κατηγορίας υπαλλήλων σε διαφορετικά υπουργεία;

Στατιστική επεξεργασία στοιχείων
Στόχος είναι να υπάρχει μια όσο το δυνατό πιο πλήρης τεκμηρίωση και παρουσίαση της παρούσας πραγματικής κατάστασης με βάση κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου.Επιπλέον, η στατιστική επεξεργασία θα πρέπει να αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα μελλοντικής αποτίμησης του κόστους και του οφέλους από την εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάδοχος θα προβεί σε μία σειρά στατιστικών αναλύσεων που αφορούν στα ακόλουθα:

- Υπολογισμός της μέσης αμοιβής – προβλεπόμενη και πραγματική – ανά κατηγορία εργαζόμενων και ανά φορέα και τυπικής απόκλισης της
- Ποσοστό εργαζομένων που περιλαμβάνεται ανά δεδομένο εύρος της κατανομής των πραγματικών αμοιβών του συνόλου των εργαζομένων
- Ηλικιακή κατανομή εργαζόμενων ανά κλιμάκιο μισθών και συνολικών αμοιβών
- Ποσοστά πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο των αποδοχών ανά κατηγορία και ανά φορέα
- Επίπεδο εκπαίδευσης, επίπεδο αμοιβών και τυπικές αποκλίσεις
- Σύνολα που προκύπτουν από την βάση δεδομένων της ΕΑΠ (π.χ. ποσοστά υπαλλήλων που λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους επιδομάτων και αμοιβών)

Παρατήρηση: Η μελέτη θα ενσωματώσει την ανάλυση στοιχείων την οποία θα εκπονήσει και θα παραδώσει η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ σχετικά με το μισθολόγιο ενός ενδεικτικού αριθμού ΔΕΚΟ.

Δυναμική απασχόλησης

Ανάλυση της δυναμικής απασχόλησης με βάση την προϋπάρχουσα κατάσταση (baseline scenario)

Θα αφορά στη συνολική αύξηση της απασχόλησης με τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί καθώς και επιμέρους ανάλυση ανά φορέα-τομέα πολιτικής (υπουργεία, φορείς) και ανά κατηγορία εργαζόμενων (εκπαίδευση, θέσεις, τομείς). Ανάλυση της δυναμικής απασχόλησης με βάση τις νέες δεσμεύσεις Αναμενόμενη μεταβολή της απασχόλησης με την εφαρμογή του κανόνα 1:5 και άλλων θεσμικών περιορισμών στο βαθμό που αυτοί είναι προβλέψιμοι/ποσοτικοποιήσιμοι (π.χ. υποχρεωτικοί διορισμοί απόφοιτων στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης, επιτυχόντες ΑΣΕΠ, μετατάξεις από ΔΕΚΟ προς φορείς γενικής κυβέρνησης κλπ). Η μεταβολή αυτή θα προσδιοριστεί επίσης ανά υπουργείο και ανά ομάδα φορέων. Το μέρος αυτό της μελέτης θα λάβει υπόψη τις προτεραιότητες και προτάσεις των Υπουργείων και θα βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις αποχωρήσεις.

Παρατήρηση: Η μελέτη θα ενσωματώσει την ανάλυση στοιχείων την οποία θα εκπονήσει και θα παραδώσει η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ σχετικά με το μισθολόγιο ενός ενδεικτικού αριθμού ΔΕΚΟ.

Στατιστική επεξεργασία


Η μελέτη θα πρέπει να παρουσιάζει σενάρια μισθολογικής δαπάνης για τις εξής περιπτώσεις (τουλάχιστον):
- μη αλλάζοντας τη δυναμική αύξησης των μισθών και του προσωπικού (baseline scenaria)
- με την εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική και πολιτική προσλήψεων (1:5 και λοιποί θεσμικοί περιορισμοί)

Παρατήρηση: Η μελέτη θα ενσωματώσει το σχέδιο κατανομής της απασχόλησης που θα προκύψει από τις προτάσεις των Υπουργείων και την τελική διαμόρφωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Νέο μισθολόγιο

Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία
- Για τη δομή και το ύψος των μισθολογίων άλλων χωρών, ίσως και των οργάνων της ΕΕ.
- Προτάσεις για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει το νέο μισθολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έχουν ήδη τεθεί στο πλαίσιο του διαλόγου με ΑΔΕΔΥ.
- Πέρα από τις κατευθύνσεις για το νέο μισθολόγιο, η μελέτη θα προσδιορίζει τα στοιχεία που απαιτούνται και τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε επόμενη φάση προκειμένου να διαμορφωθεί στη λεπτομέρειά του και να νομοθετηθεί το νέο μισθολόγιο.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα παραδοθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία αποτύπωσης και ανάλυσης των κατανομών των εργαζομένων και των αμοιβών τους, καθώς και τα αρχεία προσδιορισμού της μισθολογικής δαπάνης για τα ακόλουθα σενάρια:
- μη αλλάζοντας τη δυναμική αύξησης των μισθών και του προσωπικού (baseline scenario)
- με την εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική και πολιτική προσλήψεων (1:5 και λοιποί θεσμικοί περιορισμοί)

2. Παραδοτέα
Έως τέλος Ιανουαρίου 2011: Η μελέτη που θα πληροί τα παραπάνω.
Έως τέλος Φεβρουαρίου 2011: Υποστήριξη με την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, προτάσεων ή και περιορισμένων αναθεωρήσεων σε ότι αφορά στο αντικείμενο της μελέτης όπως, τρόπος παρουσίασης στοιχείων (reporting), παναπροσδιορισμός της δυναμικής της απασχόλησης με βάση το σχέδιο κατανομής της απασχόλησης που θα προκύψει από τις προτάσεις των Υπουργείων και την τελική διαμόρφωση της κυβέρνησης και τυχόν πρόσθετα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ενδεχόμενο σενάριο απασχόλησης με βάση προγραμματισμένες καταργήσεις-συγχωνεύσεις φορέων (ως μία ακόμη παράμετρος στη δυναμική της απασχόλησης).

Θα πρέπει επίσης να περιγράφονται, με τη μορφή σχεδίου δράσης, τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται και τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε επόμενη φάση, προκειμένου να διαμορφωθεί και να νομοθετηθεί το νέο μισθολόγιο. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών.

Πληρωμή

Το κόστος του έργου (προ Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων (58.500,00€) Ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το οικονομικό έτος 2011 και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 23110 με Κ.Α.Ε. 0899. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (3,072 %) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (71.955,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (58.500,00€ + 13.455,00 ΦΠΑ23% =71.955,00€). Η πληρωμή της αναδόχου Ένωσης εταιρειών HAY GROUP A.E & Icap GROUP A.E θα γίνει με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί για το έργο αυτό, με έκδοση δύο χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα των δικαιούχων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη