1 Μαρ 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Προτάσεις, προοπτικές και άμεσες ενέργειες

* Απόσπασμα από την εισήγησή μου ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Προτάσεις, προοπτικές και άμεσες ενέργειες που υπεβλήθη κατά την 4η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών.
Άλλες άμεσες ενέργειες προς υλοποίηση

Στελέχωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών μέσω μετατάξεων
Υπάρχει ανάγκη άμεσης πρόβλεψης για έκδοση ανακοίνωσης-πρόσκλησης από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή ΔΕΚΟ όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
Διαχειριστική επάρκεια των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ “Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας” (http://www.edulll.gr/?page_id=104) και της “Νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων της περιόδου 2007-2013”, μπορούν να πάρουν διαχειριστική επάρκεια όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΔΒΜΘ, και φυσικά και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη η δυνατότητα αυτόνομης ανάληψης προγραμμάτων από την κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές αιτήσεις επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, αφού συμπληρωθούν τα συνημμένα έντυπα που απαιτούνται βάσει του “προτύπου εγχειριδίου τεκμηρίωσης διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων”. Όμως για εξοικονόμηση χρόνου και εργατοωρών, αλλά κυρίως για την ορθή υποβολή των αιτήσεων λόγω της έλλειψης εμπειρίας των εργαζομένων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες σε τέτοιου είδους δράσεις, προτείνεται η ανάληψη τέτοιας πρωτοβουλίας από τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων, η οποία και θα υποδείξει τον τρόπο στις Βιβλιοθήκες που επιθυμούν να αποκτήσουν τη διαχειριστική επάρκεια.

Δυνατότητα παροχής πιστοποίησης γνώσεων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Βάσει των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 14 του Νόμου 3789/2011 “Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις”, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως φορείς άτυπης μάθησης προβλέπεται να παρέχουν υπηρεσίες Δια Βίου Μάθησης των πολιτών και αφού λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, για να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιούν προγράμματα, δράσεις εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, αποκτώντας και τη δυνατότητα παροχής πιστοποίησης γνώσεων στους συμμετέχοντες στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που αναλαμβάνουν.
Διαχείριση ψηφιακής συλλογής

Προτείνεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (που τώρα φιλοξενείται σε server του ΥΠΔΒΜΘ και τεχνικά υποστηρίζεται από πληροφορικούς της ΕΒΕ), τουλάχιστον μέχρι τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου, δηλ. τον Ιούνιο του 2012.
Η ειδική αυτή επιτροπή να συγκροτηθεί με απόφαση Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα, αφού λάβει υπόψη τη σχετική νομοθεσία και την ανάγκη να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ψηφιακών αντιγράφων και των μεταδεδομένων του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» και την ένταξή τους στη Europeana.
Η επιτροπή αυτή να συγκροτηθεί από
● έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Πληροφορικό
● έναν (1) υπάλληλο Δημοσίων Βιβλιοθηκών, ει δυνατόν γνώστη σε έναν κάποιο ικανοποιητικό βαθμό της πορείας που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι για τις βιβλιοθήκες υπάρχει σίγουρα το κίνητρο και συμφέρον ως άμεσα ενδιαφερόμενοι.
● έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Βιβλιοθηκών του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ ή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου (Φορέας Υλοποίησης του Έργου), για να είναι άμεση η επικοινωνία και ενημέρωση του Υπουργείου για την πορεία των εργασιών και την αποφυγή χρονοτριβής στην ενημέρωση, και την εξασφάλιση ταχύτατης ανάληψης του έργου από την επιτροπή.
Εις εξ αυτών να οριστεί Πρόεδρος της επιτροπής.
Σκοπός της Επιτροπής είναι
● ο συντονισμός εργασιών ελέγχου και διόρθωσης των μεταδεδομένων και των ψηφιακών αντιγράφων του έργου «Ψηφιοποήση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών»
● η επίβλεψη της αποστολής των καταστάσεων ελέγχου από τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τις οποίες θα πρέπει να διαβιβάζει αρμοδίως.
● ο έλεγχος της διόρθωσης από τον Ανάδοχο των σφαλμάτων που επισημάνθηκαν κατά τους ελέγχους που έγιναν από τις Βιβλιοθήκες, και η εποπτεία της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων αποκατάστασης των σφαλμάτων.
● η εξασφάλιση της απόκτησης των πρωτοτύπων σε ψηφιακή μορφή και μικροφιλμ για λογαριασμό της κάθε βιβλιοθήκης και του Υπουργείου
οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που πιθανόν πρέπει να προστεθεί, αφού ληφθεί υπόψη η τελευταία συμφωνία μεταξύ Globo, UniSystems και Υπουργείου για τα χρονοδιαγράμματα και τη συμφωνηθείσα διαδικασία επιδιόρθωσης.
● η μηνιαία ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τα τεκμήρια που είναι ελεγμένα και για την πρόοδο των διορθώσεων.
● ο συντονισμός των εργασιών προώθησης των μεταδεδομένων του έργου και η ένταξή τους στη Europeana

Διαχείριση Πύλης Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποήση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» δημιουργήθηκε και ο ιστότοπος “Δημόσιες Βιβλιοθήκες - ΤΟ PORTAL ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ” http://publiclibs.ypepth.gr/. το οποίο σήμερα είναι ουσιαστικά ανενεργός, μη επικαιροποιημένος και το μόνο που προσφέρει είναι η παραπομπή στον Κατάλογο με τα ψηφιακά τεκμήρια των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στη διεύθυνση http://diglib.ypepth.gr/awweb/guest.jsp .
Προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν με απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Βιβλιοθηκών έμπειροι και γνώστες των νέων τεχνολογιών (και ίσως να εκπαιδευθούν αν κρίνεται απαραίτητο) υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών για την ενημέρωση και διαχείριση του ιστοτόπου αυτού (http://publiclibs.ypepth.gr/), ώστε να αποτελέσει πραγματική και «ζωντανή», διαρκώς ενημερωμένη, Πύλη των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

Κατερίνα Κεράστα
αναπληρωματικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη