5 Οκτ 2011

Τροποποιήσεις του Ν. 3149/2003

imageΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - Αρ. Φύλλου 118 - 24 Μαΐου 2011  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 59

Λοιπές διατάξεις

19. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Η περίπτωση α΄
image
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται με επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν:
(αα) Ο Πρόεδρος και ένα μέλος του Ε.Σ. της Ε.Β.Ε.,
(ββ) ένα μέλος Διδακτικού − Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας, Φιλολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης Πληροφόρησης ή Βιβλιολογίας,
γγ) ένας καταξιωμένος επιστήμονας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων και
(δδ) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της. Για την επιλογή, η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή τους, η οποία εκτιμάται με προφορική συνέντευξη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και κάθε θέμα σχετικό με την επιλογή.»
ββ) Η περίπτωση β΄
image
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
αα) Πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
ββ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γγ) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και οι σπουδές στη βιβλιοθηκονομία ή τη διοίκηση επιχειρήσεων και η εμπειρία στη βιβλιοθηκονομία συνεκτιμώνται.
γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
image
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.»
δδ) Η περίπτωση δ΄
image
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα
από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.»
β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003
image

αντικαθίσταται ως εξής: «7. Όταν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο Π.Ε. κατηγορίας με βαθμό Α΄ της Ε.Β.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.»

ΝΟΜΟΣ 3149/2003

ΝΟΜΟΣ 3966/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη