13 Μαρ 2013

Η πρόταση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών για την ανάπτυξη εθνικού συστήματος Βιβλιοθηκών

Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γ.Α.Κ και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος Βιβλιοθηκών που δυστυχώς στερούμαστε ακόμη στη χώρα μας. (Δημοσιεύτηκε με την μορφή επιστολής στην Καθημερινή)

Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Κύριε διευθυντά

Είναι γενική η πεποίθηση ότι η αναδιάρθρωση και ο επανασχεδιασμός των δομών της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί ουσιώδες συστατικό της προσπάθειας για υπέρβαση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.

Οι αποφάσεις όμως αναδιάρθρωσης και επανασχεδιασμού θα πρέπει να γίνονται με μελέτη και γνώση του αντικειμένου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αντί για νέες αποτελεσματικές δομές, να δημιουργήσουμε άλλες αναπολεσματικές και δυσκίνητες, πολλές φορές αποτέλεσμα εισηγήσεων από μη ειδικούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι προτάσεις που εκφράστηκαν για την αναδιάρθρωση του συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που η καθεμιά έχει τη μορφή ΝΠΔΔ με δικό της Δ.Σ. (Εφορευτικό Συμβούλιο) και οικονομική διαχείριση.

Στην πλειονότητά τους οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες διαθέτουν προσωπικό 1-5 υπαλλήλων και προϋπολογισμό μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Λόγω του μικρού μεγέθους τους αδυνατούν να λειτουργήσουν ως αυτόνομα ΝΠΔΔ και για τον λόγο αυτό πολλές λειτουργίες τους εκτελούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να επανασχεδιάσουμε το όλο σύστημα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με όρους αποτελεσματικής, σύννομης και αποδοτικής λειτουργίας τους.

Για τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος και της συνακόλουθης πολιτικής, το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, που είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων σε θέματα Βιβλιοθηκών, εισηγήθηκε εδώ και πολύ καιρό, μια νέα διάρθρωση του συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η μετάβαση από το κατακερματισμένο σύστημα, που τώρα έχουμε, σε μια Περιφερειακή Οργάνωση με αντικατάσταση των 46 ΝΠΔΔ - «Δημόσιες Βιβλιοθήκες» από «Περιφερειακές Βιβλιοθήκες», μία ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.

Σε καθεμιά Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να ενταχθούν διοικητικά όλες οι υπάρχουσες σήμερα Δημόσιες Βιβλιοθήκες της περιφέρειας με μια Βιβλιοθήκη έδρα της και τις άλλες Βιβλιοθήκες - τμήματά της.

Οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας διά της αντίστοιχης υπηρεσίας του, που θα έχει επιτελικό χαρακτήρα υλοποίησης πολιτικών και όχι διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σε επιχειρησιακό επίπεδο θα συνεργάζονται με την Εθνική Βιβλιοθήκη, όταν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ρόλο.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης θα μπορεί να συνεπικουρείται από συμβούλια Εποπτείας Παραρτημάτων που θα συγκροτούνται με ευθύνη του αντίστοιχου δήμου για την υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να ενσωματωθούν ως αυτοτελή Παραρτήματα ή να απορροφηθούν, οι Βιβλιοθήκες του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών που έπαψε τη λειτουργία του.

Με απόφαση του αντίστοιχου δήμου θα μπορούν να εντάσσονται λειτουργικά με την περιφερειακή και Δημοτικές Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να είναι σε λειτουργική και οργανωτική συνεργασία με τις ακαδημαϊκές και σχολικές βιβλιοθήκες της περιφέρειας, καθώς και με τις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους κάθε Περιφερειακής Ενότητας, επιτυγχάνοντας οικονομίες πόρων και συνέργειες λειτουργίας.

Η πρότασή μας αυτή, αποτέλεσμα επιστημονικής μελέτης και μακρόχρονης εμπειρίας ανάλογη με επιτυχημένα συστήματα βιβλιοθηκών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι κατά την άποψή μας ρεαλιστική και λειτουργική, και ταυτόχρονα ικανοποιεί την επιδίωξη της εξοικονόμησης πόρων, κατάργησης ΝΠΔΔ και ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συστήματος Βιβλιοθηκών που δυστυχώς στερούμαστε ακόμη στη χώρα μας.

Γιώργος Ζάχος - MSc. Inf. Studies, PhD Library Studies - Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη